Apolitické rady, zlepšení mediální gramotnosti a modernizace legislativy. Hlas představuje své priority v mediální oblasti

Apolitické rady, zlepšení mediální gramotnosti a modernizace legislativy. Hlas představuje své priority v mediální oblasti
12. 3. 2020
Média mají v moderních společnostech klíčový vliv na formování názorů a utváření sociálního klimatu. Pro hnutí Hlas je zásadní, aby média v České republice fungovala v prostředí, které bude založené na jasně formulovaných pravidlech a umožní, aby česká žurnalistika poskytovala v co největší možné míře kvalitní a ověřené informace.

CHCEME MODERNÍ MEDIÁLNÍ LEGISLATIVU

České mediální zákonodárství je zastaralé. Principy, na kterých jsou stávající normy postaveny, byly definovány před dvaceti či více lety, a nereflektují tak bouřlivý rozvoj on-line služeb. Podíl internetu na konzumaci mediálního obsahu přitom neustále roste. Hlas podporuje změnu mediálních zákonů a doplnění legislativy tak, aby odrážela současné potřeby a předpokládaný budoucí vývoj.

PODPORUJEME DUÁLNÍ SYTÉM VYSÍLÁNÍ

Hlas jednoznačně podporuje zachování duálního systému vysílání, tj. koexistenci soukromých médií, která jsou financována z prodeje vysílacího času inzerentům, a médií veřejné služby, která čerpají peníze na provoz převážně z jiných než komerčních zdrojů a mají v našem mediálním prostředí nezastupitelnou roli. Naprosto odmítáme úvahy o privatizaci či zrušení veřejnoprávních médií.

JSME PRO ZACHOVÁNÍ KONCESIONÁŘSKÝCH POPLATKŮ

Ukazuje se, že koncesionářské poplatky jsou dlouhodobě velmi stabilním způsobem financování, navíc nezávislým na politické vůli. Odmítáme snahy některých politiků a politických subjektů navázat rozpočty médií veřejné služby na státní rozpočet. Ze zkušenosti řady postkomunistických zemí je zřejmé, k čemu by takový krok vedl. Televize a rozhlas by se staly kanály pro propagaci aktivit a priorit právě vládnoucích elit.

CHCEME APOLITICKÉ MEDIÁNÍ RADY

Rady veřejnoprávních médií (ČT, ČRo, ČTK) jsou voleny Poslaneckou sněmovnou. Kandidáty na místa v radách formálně nominují různá zájmová sdružení a apolitické organizace, ve skutečnosti však bývají často úzce napojeni na konkrétní politické subjekty. Hlas bude prosazovat takové změny ve způsobu výběru radních, které přispějí k odpolitizování dohledových orgánů. V současné době je činnost Rad paradoxně financována z rozpočtu institucí, nad kterými mají vykonávat dohled. Pro zajištění nezávislosti Rad by bylo jenom správné, kdyby disponovaly vlastním rozpočtem.

PODPORUJEME SAMOREGULACI MÉDIÍ

Ve většině vyspělých západních zemí fungují v mediální branži mnohem lépe než u nás samoregulační mechanismy, které garantují úroveň novinářské práce. Asociace sdružující novináře disponují značnou prestiží a samy vyvíjejí tlak na dodržování etických pravidel. Hlas bude podporovat rozvoj na státu nezávislých samoregulačních platforem, které přispějí ke kultivaci mediální scény.

ODMÍTÁME CENZURU INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Hlas odmítá plošnou cenzuru obsahu internetu a sociálních sítí. Provozovatelé by však měli dodržovat normy platné i pro jiné typy médií a stát by měl být schopen porušování pravidel účinně vymáhat. Poskytovatelé jednotlivých on-line služeb také musejí nést odpovědnost za poskytovaný obsah a ochranu osobních údajů uživatelů.

Stavíme se rovněž proti snahám regulovat sdílení obsahu jiných médií, zejména zpravodajských serverů, na sociálních sítích. Jsme přesvědčeni, že ve výsledku je takové šíření informací přínosné pro všechny strany.

DIGITÁLNÍ DAŇ MUSÍME ŘEŠIT NA NADNÁRODNÍ ÚROVNI

Hlas je pro přiměřené zdanění zisku, který je společnostmi provozujícími on-line služby generován v České republice. Zastáváme ale stanovisko, že není správné zavádět zdanění separátně, tedy na úrovni jednotlivých států. Vzhledem ke globálnímu rozměru problému je mnohem efektivnější hledat řešení na mezinárodní úrovni. Jen tak předejdeme fragmentaci trhu, případným odvetným opatřením či faktické nevymahatelnosti zaváděných opatření.

ZLEPŠÍME MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST POPULACE

V souvislosti s prudkým nárůstem objemu informací, které jsou šířeny jednotlivými komunikačními kanály, vnímáme jako zásadní schopnost občanů rozeznávat zdroje přijímaných zpráv a vyhodnocovat jejich důvěryhodnost a informační hodnotu. Jak ukazuje řada výzkumů, celková mediální gramotnost české populace není na dobré úrovni. Proto bude Hlas aktivně prosazovat výchovu k mediální gramotnosti, zejména na základních a středních školách, ale vhodnou formou třeba také mezi seniory.

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Přihlášení do newsletteru