Volný pohyb vzdělávání, podpora inovativních odvětví i lepší financování. HLAS představuje své priority v oblasti školství

Volný pohyb vzdělávání, podpora inovativních odvětví i lepší financování. HLAS představuje své priority v oblasti školství
17. 2. 2020
Oblast školství je pro hnutí Hlas jednou z priorit. Jen v případě, že bude mít Česká republika vhodně nastavený systém, totiž může uspět i v dalších oblastech, které samozřejmě se vzděláním obyvatel přímo souvisí.

Jestliže chceme obstát ve vysoce konkurenceschopné evropské a světové ekonomice, musíme klást důraz na vzdělání ve vysoce inovativních a perspektivních oborech. A to zejména těch, ve kterých má Česko šanci zaujmout špičkové postavení.

CHCEME VOLNÝ POHYB VZDĚLÁVÁNÍ

Prosazujeme zavedení další svobody v EU, a to VOLNÝ POHYB VZDĚLÁVÁNÍ. Chceme odbourat všechny administrativní překážky volného pohybu studentů a profesorů, znalostí i vědomostí.

ODMÍTÁME NEFUNKČNÍ NOSTRIFIKACE

Studenti, kteří si vybrali školu v zahraničí, musí v případě, že chtějí titul uznat také v České republice, podstupovat proces nostrifikace. Ty jsou v některých případech zbytečně zdlouhavé, a tudíž demotivují absolventy špičkových zahraničních škol od návratu do ČR. V některých případech není nostrifikace kvůli přežitému zastaralému systému možná vůbec.

Chceme, aby bylo možné nostrifikace na základě jasně daných kritérií vyřizovat online. Student, který odchází na zahraniční školu, by měl už v té době vědět, jestli nebude mít s nostrifikací v budoucnu problém.

PODPOŘÍME INOVATIVNÍ A PERSPEKTIVNÍ ODVĚTVÍ

ČR může v náročné konkurenci uspět pouze tehdy, když bude disponovat kvalifikovanou pracovní sílou se špičkovým středoškolským i vysokoškolským vzděláním. Střední a vysoké školy proto musí vyjít vstříc společenské potřebě nabízenými obory. Nedostatek vzdělaných lidí v určitých oborech a naopak přebytek v jiných by měl být reflektován i ve financování.

Chceme, aby byly podporovány především obory související s vyspělými technologiemi, nanotechnologií, umělou inteligencí, mikroelektronikou, oběhovou ekonomikou, nefosilní energetikou a podobně.

ZATRAKTIVNÍME UČŇOVSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Česko dlouhodobě bojuje s nedostatkem učňů, což může do budoucna přinášet nemalé komplikace. Je proto nutné tento problém koncepčně uchopit a nabídnout odpovídající finanční podporu, která by přispěla k zatraktivnění učňovských oborů a odborných škol.

VRÁTÍME PRESTIŽ PEDAGOGICKÝM FAKULTÁM

Požadujeme zkvalitnění a modernizaci vzdělávání budoucích pedagogů. V budoucnu by měly být pedagogické obory prestižní záležitostí, která bude pro uchazeče první variantou. Nikoliv jen záloha v případě, že se nedostane na jinou fakultu.

K dispozici by měla být možnost centrálního vzdělávání učitelů, například formou každoročních metodických konferencí pro pedagogy. Pedagogické fakulty by se měly zaměřovat i na metodiku, ne pouze na obsah.

PROPOJÍME VZDĚLÁVÁNÍ S PRAXÍ

Střední a vysoké školy by měly být více propojeny s praxí. Firmám by to přineslo novou potenciální pracovní sílu, studentům pak praktickou přípravu k budoucímu zaměstnání.

Je třeba se zaměřit také na osnovy a dát vzdělávání opravdu dlouhodobý rámec. Rovněž je zapotřebí zavést jednotný vzdělávací systém u středních škol, a to alespoň u povinných maturitních předmětů.

ZAŘÍDÍME LEPŠÍ FINANCOVÁNÍ MODERNÍHO ŠKOLSTVÍ

Financování školství je často redukováno na otázku platů učitelů. I když jsme přesvědčeni, že by měly platy učitelů růst rychlejším tempem, než je průměrný růst mezd, je třeba zaměřit se na financování školství jako celku. Musíme rozlišovat mezi kvalitními, průběžně se vzdělávajícími učiteli na jedné straně a těmi průměrnými na straně druhé. Část navyšování mezd by tak měla jít do netarifní složky platu.

Do vzdělávání by měla v nejbližších třech letech ČR investovat o cca 25 procent více než doposud. Jedná se o cca 5,2 – 5,5 procent HDP. Financování školství musí mít víceletý finanční rámec.

Jsme připraveni na diskuzi o fakultativní možnosti zavedení školného do určité procentuální výše celkových nákladů. To však za předpokladu propracovaného grantového systému pro studenty ze sociálně slabších rodin. Tento grantový systém, případně prospěchová stipendia, má podstatně větší motivační smysl než slevy na jízdném.

Setkání s Hlasem

Aktuálně nejsou naplánována žádná setkání.

Náš program

Program hnutí Hlas do voleb do Evropského parlamentu 2024. Přijďte nás podpořit ve volbách do Evropského parlamentu ve dnech 7. - 8. června 2024

Newsletter

Zajímá vás, co se děje v Hlasu nového a jaké jsou naše názory na důležitá politická témata a dění ve společnosti? Přihlaste se k odběru novinek a našeho newsletteru.

Pojďte do toho s námi

Jsme vám sympatičtí a uvažujete o tom, že byste se stal/a naším členem nebo podporovatelem? Všechny důležité informace najdete v odkazu.

Přihlášení do newsletteru